Pagina: Home › Praktijkfolder › Praktijkfolder

Praktijkfolder


MedewerkersDe praktijk bestaat uit een team van 8 fysiotherapeuten met diverse erkende verbijzonderingen.
Momenteel zijn werkzaam in de praktijk:

Wie

Wat

Wanneer

Gerald Groustra, Praktijkhouder

BIG-nummer: 49033730404

• Algemene fysiotherapie
• Kaakfysiotherapie (geregistreerd)
• Osteopathie
• Echografie
• Extracorporeal shockwave therapie
• Beweeggroep Diabetes
• Fysiofitheidscan

ma, di, wo, do, vr

Desiree Hoog

BIG-nummer: 29033916904

• Algemene fysiotherapie
• Schoudertherapie
• Extracorporeal shockwave therapie
• Dry Needling
• Beweeggroep COPD
• Medische trainingstherapie
• Marsmantherapie
• Medical taping
• Fysiofitheidscan

ma, di, do, vr

Martine Dekker-van den Brink

BIG-nummer: 19040876504

• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie (geregistreerd)
• Dry Needling
• Medical taping
• Fysiofitheidscan

ma, di, wo, do, vr

Christian Rens

BIG-nummer: 09061713304

• Algemene fysiotherapie
• Manuele therapie (geregistreerd)
• Golffysiotherapie
• Fysiofitheidscan

 

ma, di, wo, do, vr

Martine de Jong-Wijbrands

BIG-nummer: 39912990304

• Algemene fysiotherapie
• Manuele therapie (geregistreerd)
• Extracorporeal shockwave therapie
• Rug- en nektriatlon
• Medische trainingstherapie
• Fysiofitheidscan

ma, di, wo, do

Kelly Sijnesael

BIG-nummer: 09914374704

• Algemene fysiotherapie
• Handtherapie
• Extracorporeal shockwave therapie
• Rug- en nektriatlon
• Valpreventie
• Beweeggroep COPD
• Medische trainingstherapie
• Medical taping
• Claudicatio intermittens
• Fysiofitheidscan

ma, di, wo, do, vr

Nathalie Pasma

BIG-nummer: 29917256104


Linda Klungel

BIG-nummer: 19924654704• Algemene fysiotherapie
• Dry Needling
• Geriatriefysiotherapie (in opleiding)
• Extracorporeal shockwave therapie
• Medische trainingstherapie
• Fysiofitheidscan
• Fit for Age
   Parkinson• Algemene fysiotherapie
• Fysiofitheidscan

di, wo, do, vr
ma, di, wo, do, vr
 Sandra Rozenbroek

• Administratief medewerkster
• Receptioniste
• Kwaliteitsmedewerkster

ma, di, wo, do, vr

 

 

MissiePraktijk voor fysiotherapie Groustra is een functionele praktijk met specialisaties in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon. Wij verstrekken zorg op maat, in een vertrouwde sfeer die kenmerkend is voor onze praktijk en aansluit bij de wensen van onze patiënten. In een moderne setting is er ruimte voor behandeling van de meest voorkomende aandoeningen en aandoeningen die de nodige expertise vragen.

Naast curatieve zorg is er ook veel aandacht voor preventieve zorg in de vorm van beweegprogramma’s voor COPD en Diabetes en valpreventie training.

Beroepsinhoudelijk streven wij naar optimale zorg, die wij jaarlijks toetsen en uitbreiden door het intensief volgen van bij- en nascholingen.

We maken gebruik van actuele wetenschappelijke informatie bij het kiezen en toepassen van de meest optimale zorg.

Met alle zorgverzekeraars van onze patiënten zijn contractuele afspraken gemaakt. Die afspraken gaan over, de door ons gegarandeerde, meest optimale vorm van zorg. In veel gevallen kan dit voor onze patiënten een meerwaarde opleveren van het door hen afgesloten verzekeringspakket. Voor ons een beloning die ons in staat stelt deze vorm van hoogwaardige zorg te continueren.

De medewerkers zien de intercollegiale samenwerking en ondersteuning in een moderne setting als het meest waardevol.

 

Openingstijden

 

U bent welkom bij ons op:
maandag van 8.00-20.00 uur
dinsdag van 8.00-20.00 uur
woensdag van 8.00-15.00 uur
donderdag van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens de openingstijden van de receptie zijn wij telefonisch bereikbaar via telefoon 0223-532727 (locatie Anna Paulowna) of 0224-541318 (locatie Winkel) op:
maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-18.00 uur, woensdag van 9.00-13.00 uur en vrijdag van 9.00-16.00 uur.
Buiten deze uren kunt u inspreken op ons antwoordapparaat.

Tarieven

 

Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar, vaak onder fysiotherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Iedere patiënt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerd is, ook in verband met het eventuele overschrijden van de maximum vergoeding uit de aanvullende verzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk.
U kunt wel bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de administratie/receptie terecht voor meer informatie en uitleg over basis- en aanvullende verzekeringen.

Zie voor onze particuliere tarieven voor intake, onderzoek, zitting en (groeps-)training de actuele lijst in de wachtkamer en op onze website www.groustrafysiotherapie.nl.

De particuliere tarieven gelden voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie.
Maakt u gebruik van fysiotherapie boven het budget van de aanvullende verzekering, dan conformeren wij ons aan de contractafspraken met de zorgverzekeraars; dit houdt in dat bij onvoldoende budget, in sommige gevallen het contracttarief geldt en in andere gevallen het geldende praktijktarief.


Aanmelden

Aanmelden voor behandeling kan via telefoon 0223-532727 of 0224-541318.

U bent tijdens de openingstijden van de receptie ook welkom in de praktijk in Anna Paulowna, om persoonlijk een afspraak te komen maken: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-18.00 uur, woensdag van 9.00-13.00 uur en vrijdag van 9.00-16.00 uur.

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Identificatieplicht

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Bij aanmelding in de praktijk of - indien de aanmelding telefonisch is gedaan - voorafgaand aan de eerste afspraak, wordt naar uw geldige identiteitsbewijs gevraagd.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut.
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogeheten screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u bijvoorbeeld adviseren naar de huisarts te gaan.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij/zij, of één van zijn/haar collega's, in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken. Meestal is de eerste zitting gevuld met deze inventarisatie en volgt in de volgende zittingen de feitelijke behandeling.

Hebt u een klacht betreffende een VWS-indicatie, dan is een verwijzing wel verplicht. Bij de receptie of bij uw behandelend therapeut kunt u hier meer informatie over krijgen.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.
Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

·Eventueel de verwijsbrief

·Uw pasje van de zorgverzekering

·Uw (geldige) legitimatiebewijs (mag ook een rijbewijs zijn)

·Als u het heeft uw afsprakenkaartje

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

 

Afmelden

 

Afspraken dienen tenminste 24 uur voor de afgesproken behandeling te worden afgemeld (dit kan ook op het antwoordapparaat).

Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u als patiënt in rekening worden gebracht.


Kwaliteit

 

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, daarnaast hebben enkelen zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen (zie onder het kopje Medewerkers).

De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Ook hebben we bij Zilveren kruis, CZ en De Friesland het predicaat Pluspraktijk en bij Menzis het TopZorg-predicaat.

 

Privacy

 

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Elke fysiotherapeut conformeert zich aan de WGBO, Wet BIG, Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg.

Privacyreglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.
Onderstaand is het reglement weergegeven:

·Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

·Vertrouwelijke gegevens worden zodanig afgeschermd dat ze niet voor derden zichtbaar zijn.

·U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

·Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

·Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

·Ook laten wij ons door een onafhankelijk auditbureau beoordelen of wij doelmatig behandelen en werken volgens richtlijnen. Daarvoor worden behandeldossiers ingezien door een auditor. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

·Wij gaan er vanuit (conform de wet WGBO) dat u het goed vindt dat gegevens gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, voor een onderzoek naar de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg of voor een beoordeling door een auditor (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

·Wanneer het voor het onderzoek of de beoordeling van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker of auditor) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

.Als uw email adres wordt gevraagd, wordt ook uw toestemming gevraagd voor het verzenden van een vragenlijst. U heeft de keuze om bezwaar te maken tegen het verzenden van de vragenlijst.

·Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

·Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

·Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie en manuele therapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Dit vindt niet plaats op reguliere basis, maar afhankelijk van de vorm van stage en de tijdsperiode, in verband met beschikbaarheid van onze therapeuten.

 

Bejegening

 

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt is er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

·De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

·Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

·Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

·De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

·Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

·De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

.Wij werken zoveel mogelijk op het afgesproken behandeltijdstip. De maximale wachttijd bedraagt 15 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de aanvang van de behandeling. Bij een langere wachttijd kunt u informeren bij de receptie. Extra tijd die mogelijk nodig is voor onderzoek en behandeling wordt niet in rekening gebracht.

·Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

·Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

·Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Huisregels patiënten

 

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Algemeen:

·Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

·De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit de praktijk.

·Mobiele telefoons dienen tijdens de behandeling te worden uitgeschakeld.

·Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

·Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

·De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets).

·Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

·Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

·Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven (bijvoorbeeld blinde geleidehond).

·Meld onveilige of onhygiënische situaties direct aan een medewerker van de praktijk.

·Meld het als er iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld als u zich plotseling niet lekker voelt.

·Wij verwachten van onze patiënten dat zij de door ons gewenste hygiëne in acht nemen.
Dit houdt in dat uw lichaam "schoon” en gewassen is en geen hinderlijke (transpiratie)geuren bevat.

·Indien gewenst kunt u gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde kleedkamers en douchegelegenheid voorafgaand aan of na de behandeling c.q. oefentherapie.

·Geef alle relevante informatie over uw gezondheidssituatie.

·In ons pand is een AED aanwezig.

·In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

·Zorg dat u weet waar de dichtstbijzijnde (nood-)uitgang is.

Veiligheid en hygiëne in de oefenzaal:

·Draag in de oefenzaal geen gladde schoenen en zorg voor makkelijk zittende kleding.

·In de oefenzaal is schoonmaakmiddel en –papier aanwezig om handvatten en dergelijke mee schoon te maken. Meld onhygiënische situaties aan de fysiotherapeut.

·Neem geen kinderen/partners mee in de oefenzaal, tenzij begeleiding nodig is.

·Volg de instructies van de fysiotherapeut op met betrekking tot het veilig gebruik van de apparaten in de oefenzaal.
Bijvoorbeeld de loopband mag alleen gebruikt worden als het veiligheidskoord is bevestigd.

·Meld onveilige situaties en gebreken aan apparaten direct aan een medewerker van de praktijk.

·Meld het als er iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld als u zich plotseling niet lekker voelt.

·Indien gewenst kunt u gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde kleedkamers en douchegelegenheid voorafgaand aan de oefentherapie.

·Bij de oefenzaal is een invalidentoilet aanwezig, waar meer ruimte is, een steunbeugel en een alarmkoord.

 

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of als u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of een medewerker met u is omgegaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of, als u dat prettiger vindt, met iemand anders binnen onze praktijk, zoals de kwaliteitsfunctionaris (Sandra Rozenbroek) of de praktijkeigenaar (Gerald Groustra). Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken.

Als een gesprek met uw fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Voor meer informatie gaat u naar www.defysiotherapeut.com. De folder van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vindt u in het folderrek in de praktijk.